רד - חברת עורכי דין

תנאי שימוש

אתר זה הינו רכוש בלעדי של רדחברת עורכי דין (להלן: המשרד). כל העברה, העתקה או פרסום של מידע הכלול באתר זה אסורים אלא אם נתקבלה מראש ובכתב הסכמתו של המשרד.

תוכן אתר זה נועד לתת מידע כללי על המשרד ואינו כולל ייעוץ משפטי מכל סוג שהוא בכל נושא שהוא ואין להסתמך עליו ככזה. המשרד, לרבות עורכי הדין במשרדאינם אחראים לכל נזק, ישיר או עקיף, שייגרם כתוצאה מהסתמכות על ו/או שימוש במידע הכלול באתר זה.

אתר זה כולל קישורים לאתרים אחרים המנוהלים על ידי צדדים שלישיים. המשרד אינו אחראי לנכונותו ו/או מהימנותו של מידע המצוי באתר אינטרנט כלשהו המקושר עם אתר זה.

קבלת מידע על המשרד דרך אתר זה ו/או בעקבות הצפיה באתר ו/או עצם הצפייה בדפי אתר זה אינם נחשבים ולא ייחשבו כיוצרים יחסי עורך דיןלקוח בין המשרד לבין מקבל המידע. יחסים מסוג זה יווצרו רק לאחר חתימת הסכם התקשרות בין המשרד ללקוח ומתן ייפוי כח מתאים לעורכי הדין במשרד.

דילוג לתוכן